Regulamin

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin konkursu określa ogólne warunki konkursu: „Artyści na Dni Miasta 2020”, zwanego dalej „Plebiscytem”. Regulamin dostępny jest na stronie: www.dnimiasta.bytom.pl

2. Organizatorem Plebiscytu jest Prezydent Miasta Bytomia (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Plebiscyt odbędzie się w dniach: od 18 listopada do 1 grudnia 2019 r.

4. Organizator powołuje Komisję konkursową.

5. Do zadań Komisji konkursowej należy:

– nadzór nad przebiegiem Plebiscytu,
– dbanie o przestrzeganie zasad Regulaminu,
– rozstrzyganie wszelkich sporów.

6. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej “Głosującym”) przystępując do Plebiscytu wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 2 – Cel i przebieg Plebiscytu

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w internetowym głosowaniu artystów, którzy zostaną zaproszeni do występów podczas plenerowej imprezy kulturalnej „Dni Bytomia” w dniach 20-21 czerwca 2020 r.

2. Plebiscyt zakłada głosowanie w jednej kategorii.

3. Warunkiem koniecznym do wzięcia. udziału w Plebiscycie przez Uczestników jest potwierdzenie poprzez poprawne wykonanie poleceń captcha.

4. Plebiscyt rozpoczyna się z chwilą utworzenia ankiety, na stronie internetowej www.dnimiasta.bytom.pl. Każdy z głosujących oddaje swój głos na konkretnego artystę w głosowaniu internetowym.

5. Plebiscyt trwa 14 dni. Głosowanie w Plebiscycie kończy się 1 grudnia 2019 r. o godzinie 23.59.

6. Prawo do zaproszenia do występów podczas „Dni Bytomia w 2020 r.” otrzymają artyści, którzy zdobędą największą liczbę ważnych głosów.

7. Rozstrzygnięciem Plebiscytu jest wynik głosowania.

8. Wynik Plebiscytu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.dnimiasta.bytom.pl po weryfikacji wyników głosowania przez Komisję konkursową.

9. Wynik plebiscytu jest wiążący dla Organizatora ,,Dni Bytomia 2020 r.” ale nie gwarantuje udziału wybranej gwiazdy we wspomnianej imprezie „Dni Bytomia 2020r.” Występ zwycięzcy plebiscytu podczas „Dni Bytomia 2020” uzależniony jest od zawarcia umowy i wspólnej akceptacji przez wykonawcę i Organizatora warunków co do: terminu, kwestii technicznych i finansowych. W przypadku niemożności zawarcia powyższej umowy, organizator „Dni Bytomia 2020” negocjuje jej zawarcie z kolejnym artystą na liście zwycięzców Plebiscytu.

 

§ 3 – Zasady głosowania w Plebiscycie

1. Głosującym jest osoba, która:

– odda ważny głos poprzez głosowanie internetowe na stronie www.dnibytomia.pl,
– jest mieszkańcem Miasta Bytom,
– jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– ma zgodę rodziców/opiekunów w przypadku małoletniości (zgoda do potwierdzenia na stronie www.dnimiasta.bytom.pl podczas uzupełniania danych osobowych),
– wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu.

2. Głosujący może oddać swój głos w Plebiscycie tylko jeden raz.

3. Głosy oddawane seryjnie lub wielokrotne głosy z jednego adresu IP oddawane w tym samym dniu są usuwane z systemu komputerowego weryfikującego głosy i nie są brane pod uwagę podczas wyliczania ostatecznych wyników głosowania, jako głosy nieważne.

4. Jeśli Głosujący lub Uczestnik będzie stosował nieuczciwe praktyki, które obejmują m.in. działania opisane w § 3, ust. 3, a w szczególności głosowanie wielokrotne poprzez wymuszanie odnowy adresu IP u swojego dostawcy Internetu (ISP), wykorzystywanie sieci anonimowej TOR, wykorzystywanie serwerów pośredniczących (proxy), wykorzystywanie grup komputerów (tzw. botnetów), wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania kodów captcha (OCR) oraz wszelkie inne metody nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania, Organizator pozostawia sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych głosów, wstrzymania, weryfikacji i/lub unieważnienia Plebiscytu.

5. W przypadku wstrzymania Plebiscytu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego zakończenia.

 

§ 4 – Przetwarzanie danych osobowych

1. Na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu przetwarzane będą następujące dane osobowe głosujących:

– imię i nazwisko,
– imiona i nazwiska rodziców i ich data urodzenia (dotyczy osób małoletnich),
– data urodzenia,
– numer IP komputera.

2. Przetwarzanie ww. danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zgody udzielonej przez Głosującego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 powyżej, udzielana będzie poprzez zaznaczenie pola (checkboxa) na stronie www.dnibytomia.pl

4. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej jest niezbędne do udziału w głosowaniu.

5. Oddanie głosu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, iż:

– administratorem danych osobowych podanych podczas głosowania w Plebiscycie jest Prezydent Miasta Bytomia z siedzibą przy ulicy Parkowej 2, 41-902 Bytom;

– dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia głosowania w Plebiscycie;

– podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu;

– każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

6. Zgoda, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili wycofana, przy czym nie będzie to mieć wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na jej podstawie przez wycofaniem.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu trwania plebiscytu. Po jego zakończeniu, dane osobowe, z uwzględnieniem możliwości technicznych, zostaną usunięte.

8. Oddając głos, uczestnik Plebiscytu potwierdza prawdziwość i merytoryczną poprawność swoich danych.

9. Organizator konkursu, przetwarzając dane osobowe Głosujących, będzie przestrzegać postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (w skrócie RODO).

 

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– problemy związane z przebiegiem Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności za problemy spowodowane zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
– udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
– przerwy w przebiegu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa lub z innej ważnej przyczyny. Zmiana Regulaminu może również dotyczyć przedłużenia Plebiscytu w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w § 3, ust. 4 Regulaminu.